لوگو پروان آکادمی

زمان منفی حال استمراری در ترکی استانبولی :

جلسه پیشین زمان حال استمراری ترکی توضیح دادیم حال برای ساخت زمان منفی استمراری باید طبق قواعد خاصی پیش برویم که در ادامه با ذکر مثال این مبحث را آموزش میدهیم.با ما همراه باشید.

پیش نیاز زمان منفی حال استمراری ترکی :

برای اینکه این مبحث را راحت تر یاد بگیرید ابتدا مبحث حال استمراری ترکی را مرور کنید.

زمان منفی حال استمراری :

همانطور که میدانید برای ساخت زمان استمراری منفی در زبان فارسی با اضافه کردن حرف ن به اول فعل استمراری آن را منفی میکنیم در زبان ترکی با افزودن mı/mi/mu/mü فعل منفی میسازیم.

ساختار زمان منفی حال استمراری :

ریشه فعل + yor +  mı/mi/mu/mü + پسوندهای شخصی

ریشه فعل در ترکی چگونه به دست می آید ؟

همانطور که در درس پیش (زمان حال استمراری در ترکی استانبولی ) برای شما بیان کردیم.برای ساخت ریشه فعل در زبان ترکی پسوند mak یا mek را از آخر فعل حذف میکنیم و ریشه فعل را به دست می آوریم.

فعل فارسی فعل ترکی ریشه فعل
دیدن Görmek Gör
خوردن Yemek Ye
خوابیدن uyumak uyu
رفتن gitmek git

پسوند های شخصی در ترکی استانبولی :

پسوند های شخصی ترکی که اخرین جزو فعل محسوب میشود در همه زمانها و در حالت های مختلف پرسشی ، منفی و مثبت یکسان میباشد و هبچ گونه تفاوتی باهم ندارند.

پسوندهای شخصی در ترکی
اول شخص مفرد m- اول شخص جمع -k
دوم شخص مفرد n- دوم شخص جمع -nız / -niz / -nuz / -nüz
سوم شخص مفرد …. سوم شخص جمع lar / ler

 

نکته : برای ساخت زمان منفی باید به حرف اخر فعل و صدای اوایی که دارد توجه کنید و بر اساس ان یکی از حروف mı/mi/mu/mü را به فعل اضافه کنید.

اگر آخرین حرف بن فعل ü/ö باشد اگر آخرین حرف بن فعل o/u باشد اگر آخرین حرف بن فعل  e/ i باشد اگر آخرین حرف بن فعل a/I باشد ضمیر فاعلی
mu mi ben
mu mi sen
mu mi o
mu mi biz
mu mi siz
mu mi onlar

مثال : صرف فعل oku  در زمان منفی استمراری..اگر دقت کنید اخرین حرف این فعل حرف صدادار u میباشد پس از پسوند  mu  استفاده میکنیم.

نمیخوانم  oku+mu+yor+um نمیخوانیم Oku+mu+yor+k
نمیخوانی Oku+mu+yor+sun نمیخوانید Oku+mu+yor+su+niz
نمیخواند oku+mu+yor نمیخوانند Oku+mu+yor+lar

مثال :صرف فعل gormek  در زمان منفی استمرای ترکی

نمیبینم görmüyorum نمیبینیم  görmüyoruk
نمیبینی görmüyorusun نمیبینید Görmüyorsunız
نمیبیند Görmüyor نمیبینند Görmüyorlar

مثال : الان میتوانیم جمله های بیشتر و طولانی تری با این ساختار بسازیم.

من به مدرسه نمیروم ben okula gitmiyorum
او این فیلم را نمیبیند Bu filmi görmüyor
انها درس نمیخوانند Ders çalışmıyorlar
شما ظرف هارا نمیشورید Bulaşıkları yıkamıyorsun
انها الان نمیخوابند Şimdi uyumuyorlar

 

درس های جلسه قبل آموزش ترکی استانبولی :

آموزش های کاربردی برای یادگیری ترکی استانبولی