لوگو پروان آکادمی

زمان آینده منفی استانبولی :

برای ساخت زمان اینده منفی استانبولی ابتدا باید زمان اینده استانبولی را یاد بگیریم تا بتوانیم از این زمان به صورت منفی استفاده کنیم.در ادامه این مبحث را به صورت کامل توضیح خواهیم داد.با ما همراه باشید.

ساختار زمان آینده منفی در ترکی استانبولی :

بن فعل + acak/aca/ +y + ma/me + پسوند شخصی

نکته : برای اینکه دو حرف صدادار  در  کنار یکدیگر قرار نگیرد از حرف y  میانجی استفاده  میکنیم . استفاده از y  در این زمان ضروری میباشد.

پیش نیاز درس اینده منفی ترکی  :

برای اینکه این مبحث را به راحتی یادبگیرید ابتدا زمان اینده ترکی را مطالعه کنید.

بن فعل یا ریشه فعل در ترکی استانبولی چیست ؟

ریشه فعل یا همان بن فعل همانطور که در درس های قبل  (زمان آینده ترکی ، زمان حال ساده ترکی ، زمان گذشته ترکی )توضیح دادیم از حذف mak یا mek  از اخر فعل ساخته میشود.

مثال :

ریشه فعل در ترکی استانبولی
رفتن git حذف mek gitmek
دیدن gor حذف mek Görmek
خریدن al حذف mak  almak

 

پسوند شخصی در زمان آینده ترکی چیست ؟

برای ساخت هر زمانی در ترکی استانبولی باید از پسوند های شخصی استفاده کنیم که این پسوند ها در زمان های مختلف با یکدیگر تفاوتی ندارند. با تکرار و تمرین میتوانید این پسوند های شخصی را یاد بگیرید.

پسوندهای شخصی در ترکی استانبولی
اول شخص مفرد ım /-im /-um /-üm اول شخص جمع ız/-iz/-uz/-üz
دوم شخص مفرد sın /-sin /-sun /-sün دوم شخص جمع sınız/-siniz/-sunuz/-sünüz
سوم شخص مفرد ……… سوم شخص جمع lar/-ler

مثال :صرف فعل خواندن (oku) در ترکی استانبولی :

نخواهم خواند Okumayacağım نخواهیم خواند Okumayacağız
نخواهی خواند Okumayacaksın نخواهید خواند Okumayacaksıniz
نخواهد خواند Okumayacak نخواهند خواند Okumayacaklar

نکته :حرف k در اول شخص مفرد و اول شخص جمع به ğ تبدیل میشود.

مثال : صرف فعل رفتن (gitmek) :

نخواهم رفت Gitmeyeceğim نخواهیم رفت Gitmeyeceğiz
نخواهی رفت Gitmeyeceksin نخواهید رفت Gitmeyeceksinız
نخواهد رفت Gitmeyecek نخواهند رفت Gitmeyecekler

حال میتوانیم با تمرین و تکرار جمله های کاربردی بیشتری در این زمان بسازیم.

مثال :

من فردا به مدرسه نخواهم رفت okula gitmeyeceğim
او نامه را نخواهد نوشت Mektubu yazmayacak
تو به من دروغ نخواهی گفت Bana yalan söylemeyeceksin

 

درس های جلسه قبل آموزش ترکی استانبولی :

آموزش های کاربردی برای یادگیری ترکی استانبولی