تاریخچه ضرب المثل های انگلیسی :

ضرب المثل ها از منابع مختلفی سرچشمه می گیرند.  برخی از آنها ، در واقع تأمل و تدبر مردم در ساختن زبان هستند ، مانند برخی از آنها توسط کنفوسیوس ، افلاطون ، بالتاسار گراشیان ، و غیره ، فیلم ، ادبیات و غیره تعدادی از گفته های معروف عیسی ، شکسپیر و دیگران به ضرب المثل تبدیل شده اند ، بسیاری از این گفته ها به عنوان ضرب المثل در ابتدا ساخته نشده اند و به مرور زمان به ضرب المثل معروف شده اند بسیاری از ضرب المثل ها نیز بر اساس داستان ها ساخته می شوند که غالباً پایان داستان است. درواقع سخنانی که به تعداد کافی از افراد انها را پذیرفته و از انها استفاده میکنند در آن کشور به ضرب المثل تبدیل میشود.

ضرب المثل های انگلیسی پرکاربرد :

چند ضرب المثل انگلیسی با مثال :

این عبارت ها لیستی از ضرب المثل های معروف انگلیسی است. ضرب المثل ها  ضرب المثل ها نوعی توصیه به زندگی را ارائه می دهند. هر زبان و فرهنگی آنها را دارد و ضرب المثل های بسیاری در بیش از یک زبان وجود دارد. فراموش کردن هر یک از کلمات در بیشتر ضرب المثل ها معنی و مفهوم آن را از بین میبرد.

1. Don’t cross a bridge until you come to it.

Deal with a situation when it happens and not unnecessarily worry about it in advance.

Example: I know you’re worried about the mortgage payment in January, but don’t cross the bridge till you come to it.

1. تا زمانی که به پل نرسیدید از روی آن عبور نکنید.

با موقعیتی که پیش می آید برخورد کنید و بی جهت از قبل نگران آن نباشید.

مثال: من می دانم که شما نگران پرداخت وام مسکن در ماه ژانویه هستید ، اما تا زمان فرارسیدن آن نگران نباشید.

2. Don’t judge a book by its cover.

Just like you can’t form an opinion of a book just by looking at its cover, you can’t form an opinion about someone (or something) from their outward appearance.

Example: He seems a bit jerk to me, but, hey, you never know. He may be good. You shouldn’t judge a book by its cover.

2. یک کتاب را از روی جلد آن قضاوت نکنید.

همانطور که نمی توانید فقط با نگاه کردن به جلد کتاب ، نظر خود را درباره آن ابراز کنید ، نمی توانید از ظاهر یک شخص (یا چیزی) در مورد آن اظهار نظر کنید.

مثال: او برای من کمی احمق به نظر می رسد .شما هرگز نمی دانید. او ممکن است خوب باشد. نباید کتابی را از روی جلد آن قضاوت کرد.

3. Don’t kill the goose that lays the golden eggs.

If you kill a goose that lays golden eggs, you destroy something that makes lot of money for you.

Example: Tourists come to this city mainly to see this monument. By opening it to commercial use, the city council may kill the goose that lays golden eggs.

3. غاز تخمگذار طلایی را نکشید.

اگر یک غاز را که تخم های طلایی می گذارد بکشید ، چیزی را که پول زیادی برای شما به همراه دارد از بین می برید.

مثال: گردشگران عمدتا برای دیدن این بنای تاریخی به این شهر می آیند. با باز کردن آن برای استفاده تجاری ، شورای شهر ممکن است غاز تخمگذار طلایی را بکشد.

4. Don’t put all your eggs in one basket.

Don’t put all your effort into a single course of action, venture, investment, goal, or the like, because if it doesn’t work, you lose everything.

Example: Almost entire revenue of the Company comes from the Facebook platform. If Facebook tweaks its policies in future, the Company may sink. They shouldn’t put all their eggs in the same basket.

4. همه تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید.

تمام تلاش خود را صرف یک حرکت عملی ، سرمایه گذاری ، هدف یا موارد مشابه نکنید ، زیرا اگر این کار را انجام دهید ممکن است ، همه چیز را از دست می دهید.

مثال: تقریباً کل درآمد شرکت از بستر فیس بوک به دست می آید. اگر فیس بوک سیاست های خود را در آینده اصلاح کند ، ممکن است شرکت غرق شود. آنها نباید همه تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار دهند.

6. Early bird catches the worm.

One who starts early on the work has higher chance of success.

Example: X: Why have you come so early for the season-ending sale? Y: So that I can choose from a wider selection and get a better piece. Early bird catches the worm, after all.

6. پرنده اولیه کرم را می گیرد.

کسی که زود کار را شروع می کند شانس بیشتری برای موفقیت دارد.

مثال: X: چرا اینقدر زود برای فروش پایان فصل آمده اید؟ Y: برای اینکه بتوانم از بین مجموعه وسیع تری انتخاب کنم و یک قطعه بهتر بگیرم. بالاخره پرنده اولیه کرم را می گیرد.

 

7. Easy come, easy go.

You say this when you get something easily and then lose it as easily.

Example: I found fifty dollars while on my morning walk, but I frittered it away foolishly by the afternoon – easy come, easy go.

7. آسان بیا ، راحت برو.

این را زمانی می گویید که چیزی را به راحتی بدست می آورید و سپس به همین راحتی آن را از دست می دهید.

مثال: من پنجاه دلار در پیاده روی صبحگاهی ام پیدا کردم ، اما تا بعد از ظهر آن را خرج کردم – زود بیا ، راحت برو.

8. Empty bags cannot stand upright.

A poor or hungry person cannot discharge his duties well.

Example: You cannot expect poor people to fight for climate change, because empty bags cannot stand upright. They need to first fulfill their basic needs.

8. کیسه های خالی نمی توانند به صورت ایستاده بایستند.

یک فرد فقیر یا گرسنه نمی تواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد.

مثال: شما نمی توانید انتظار داشته باشید که مردم فقیر برای تغییر آب و هوا بجنگند ، زیرا کیسه های خالی نمی توانند به صورت ایستاده بایستند. آنها باید ابتدا نیازهای اولیه خود را برآورده کنند.

9. Every cloud has a silver lining.

Every bad or negative situation can result in some benefit to you. (The presence of silver lining means that the sun is behind the cloud and will eventually emerge.)

Example: I know your business has suffered few setbacks this season. But remember, every cloud has a silver lining.

هر ابری یک آستر نقره ای دارد.

هر موقعیت بد یا منفی می تواند منافعی را برای شما به همراه داشته باشد. (وجود پوشش نقره ای به این معنی است که خورشید پشت ابر است و سرانجام ظهور می کند.)

مثال: می دانم که کسب و کار شما در این فصل دچار شکست های کمی شده است. اما به یاد داشته باشید ، هر ابری دارای یک پوشش نقره ای است.

10. Every dog has his day.

Even the unluckiest or the most unfortunate will taste success at some point.

Example: Are you surprised that John, the laggard, has got 92 percent marks in math? Well, every dog has his day.

10. هر سگی روز خودش را دارد.

حتي بدشانس ترين يا بدشانس ترين افراد در زماني طعم موفقيت را خواهند چشيد.

مثال: آیا تعجب می کنید که جان ، عقب مانده ، 92 درصد نمره در ریاضی کسب کرده است؟ خوب ، هر سگ روز خودش را دارد.

11. Every man is the architect of his destiny.

Your own actions and decisions decide what you achieve (or don’t) in life.

Example: Don’t blame others for your current state of affairs. Every man is the architect of his destiny. You too are.

11. هر مرد معمار سرنوشت خود است.

اقدامات و تصمیمات خود شما تعیین می کند که در زندگی به چه چیزی دست پیدا می کنید (یا نمی کنید).

مثال: دیگران را به خاطر وضعیت فعلی خود سرزنش نکنید. هر انسانی معمار سرنوشت خود است. شما هم هستید.

12. Every man has his price.

Anyone can be swayed to do something. It’s just that some may demand high price, some low. This proverb is also used in the sense of bribing people.

Example: X: He has declined our offer to join the company. Y: Sweeten the offer. Raise the compensation. Every man has his price.

12. هر مردی قیمت خود را دارد.

هرکسی می تواند تحت فشار قرار گیرد تا کاری انجام دهد. فقط ممکن است برخی قیمت بالا و برخی پایین را مطالبه کنند. این ضرب المثل به معنای رشوه دادن به مردم نیز استفاده می شود.

مثال: X: او پیشنهاد ما برای پیوستن به شرکت را رد کرده است. Y: پیشنهاد را شیرین کنید. جبران خسارت را افزایش دهید. هر مردی قیمت خودش را دارد.

13. Fall seven times. Stand up eight.

Be resilient and try despite failures. That’s how you succeed.

Example: Abraham Lincoln lost so many elections, but he kept trying. Eventually he became the President of United States. It’s rightly said: Fall seven times. Stand up eight.

13. هفت بار زمین بخورید. هشتمین بار بلند شو

مقاوم باشید و با وجود شکست ها تلاش کنید. اینگونه موفق می شوید

مثال: آبراهام لینکلن انتخابات زیادی را باخت ، اما به تلاش خود ادامه داد. سرانجام او رئیس جمهور ایالات متحده شد. به درستی گفته شده است: هفت بار زمین بخورید. هشتمین بار بلند شو

13. Fools rush in where angels fear to tread.

Fools or inexperienced persons get involved in situations or pursue goals without much thought. In contrast, wise are thoughtful about such situations or goals.

Example: He sent an angry email without going into the background of the matter – fools rush in where angels fear to tread.

13. احمق ها در جایی که فرشتگان از قدم گذاشتن می ترسند عجله می کنند.

احمق ها یا افراد بی تجربه در موقعیت هایی درگیر می شوند یا اهداف خود را بدون فکر زیاد دنبال می کنند. در مقابل ، خردمندان در مورد چنین موقعیت ها یا اهدافی متفکر هستند.

مثال: او یک ایمیل عصبانی ارسال کرد بدون اینکه وارد پیشینه ماجرا شود – احمق ها با عجله وارد جایی می شوند که فرشتگان می ترسند قدم بردارند.

14. Fortune favors the brave.

If you carry out your plans boldly, the luck is more likely to favor you.

Example: I know you’re hesitant to accept the overseas position in your Company because the ground realities there are different from what you’ve faced so far, but remember fortune favors the brave.

14. ثروت به نفع شجاعان است.

اگر برنامه های خود را جسورانه اجرا کنید ، شانس بیشتر به نفع شما خواهد بود.

مثال: من می دانم که شما در پذیرش موقعیت خارج از کشور در شرکت خود تردید دارید زیرا واقعیت های اصلی در آنجا با آنچه تا کنون با آن روبرو بوده اید متفاوت است ، اما به یاد داشته باشید که ثروت به نفع افراد شجاع است.

15. Get out while the going (getting) is good.

To leave a place or situation before conditions worsen and it becomes difficult to leave.

Example: With the stock market at an all-time high and further upside looking difficult, we decided to sell our shares and get out while the going was good.

بیرون بروید در حالی که رفتن (گرفتن) خوب است.

ترک یک مکان یا موقعیت قبل از بدتر شدن شرایط بهتر است

مثال: در شرایطی که بازار سهام در بالاترین سطح خود قرار داشت و از نظر صعودی دشوار به نظر می رسید ، ما تصمیم گرفتیم سهام خود را بفروشیم و در حالی که شرایط خوب بود بیرون بیاییم.

15. Give them an inch and they’ll take a mile.

If you give someone a small amount of power or freedom to do something, they may try to get a lot more.

Example: He borrowed my car for a day, but hasn’t returned even after four days. Well, give them an inch and they’ll take a mile.

یک اینچ به آنها بدهید تا آنها یک مایل را طی کنند.

اگر به کسی مقدار کمی قدرت یا آزادی برای انجام کاری بدهید ، ممکن است سعی کند بیشتر از آن را بدست آورد.

مثال: او ماشین من را به مدت یک روز قرض گرفت ، اما حتی پس از چهار روز دیگر برنگشته است. خوب ، یک اینچ به آنها بدهید تا آنها یک مایل را طی کنند.

15. God helps those who help themselves.

God doesn’t help those who don’t try. You’ve to make effort if you want to succeed.

Example: You’ve to take the bull by horns and try getting a new job. God helps those who help themselves.

15. خدا به کسانی که تلاش میکنند کمک می کند.

خدا به کسانی که تلاش نمی کنند کمک نمی کند. اگر می خواهید موفق شوید باید تلاش کنید.

16. Good things come to those who wait.

Patience is often rewarded.

Example: The best investors in the world have made their fortunes by investing for the long term. Good things come to those who wait.

16. چیزهای خوب نصیب کسانی می شود که منتظرند.

صبر اغلب پاداش می دهد.

مثال: بهترین سرمایه گذاران جهان ثروت خود را با سرمایه گذاری بلند مدت به دست آورده اند. اتفاقات خوب نصیب کسانی می شود که منتظرند.

17. Grief divided is made lighter.

If you share your grief, it’ll get easier to bear.

Example: You shouldn’t hold back the news of financial loss you’ve incurred in your business. Grief divided is made lighter.

17. اندوه تقسیم شده سبک تر می شود.

اگر غم خود را به اشتراک بگذارید ، تحمل آن آسان تر می شود.

مثال: شما نباید اخبار خسارت مالی را که در تجارت خود متحمل شده اید ، متوقف کنید. اندوه تقسیم شده سبک تر می شود.

18. Half a loaf is better than none.

Getting less than what one wants is better than not getting anything.

Example: X: Did you get the compensation for damage to your vehicle? Y: I was hoping for $2,000, but the judge awarded only $800. X: Well, half a loaf is better than none.

18. نصف یک نان بهتر از هیچ است.

به دست آوردن کمتر از آنچه کسی می خواهد بهتر از به دست نیاوردن چیزی است.

مثال: X: آیا جبران خسارت وارده به وسیله نقلیه خود را دریافت کرده اید؟ Y: من امیدوار بودم که 2000 دلار دریافت کنم ، اما قاضی فقط 800 دلار به من جایزه داد. X: خوب ، نصف یک نان بهتر از هیچ است.

19. Honesty is the best policy.

It’s always better to be truthful and honest, even if the opposite may get you the benefits.

Example: I think you should just explain what happened, rather than trying to cover your tracks. Honesty is the best policy, after all.

 صداقت بهترین سیاست است.

همیشه بهتر است راستگو و  صادق باشید ، حتی اگر برعکس آن مزایایی برای شما به همراه داشته باشد.

مثال: من فکر می کنم شما فقط باید آنچه را که اتفاق افتاده است توضیح دهید ، نه اینکه سعی کنید حقیقت را بپوشانید. به هر حال صداقت بهترین سیاست است.

20. Hope for the best, prepare for the worst.

Be optimistic, but be prepared for a scenario where things can go wrong.

Example: We’re hoping to raise capital from investors, but it may not come so soon. Therefore, it’s imperative to look for alternatives as well. Let’s hope for the best, but prepare for the worst.

20. به بهترین ها امیدوار باشید ، برای بدترین ها آماده شوید.

خوش بین باشید ، اما آماده سناریویی باشید که در آن همه چیز ممکن است اشتباه پیش برود.

مثال: ما امیدواریم سرمایه خود را از سرمایه گذاران جمع آوری کنیم ، اما ممکن است به این زودی به دست نیاید. بنابراین ، جستجوی جایگزین نیز ضروری است. بیایید به بهترین ها امیدوار باشیم ، اما برای بدترین ها آماده شویم.

76. If it ain’t broke, don’t fix it.

If something is working fine, don’t change it unnecessarily.

Example: X: Why do you want to change this component in the machine when everything is working fine? Y: OK. I agree. If it ain’t broke, don’t fix it.

76. اگر خراب نشد ، آن را برطرف نکنید.

اگر چیزی خوب کار می کند ، آن را بی دلیل تغییر ندهید.

مثال: X: چرا می خواهید این جزء را در دستگاه تغییر دهید وقتی همه چیز خوب کار می کند؟ ی: باشه موافقم. اگر خراب نشد ، آن را برطرف نکنید.

77. اگر کوه به محمد نمی رسد ، محمد باید به کوه برود.

اگر اوضاع آنطور که شما می خواهید تغییر نکرد ، پس راه خود را متناسب با آن چیزها تنظیم کنید.

مثال: من برای تکمیل تکلیف خود به آن کتاب نیاز دارم. اگر فردا به دانشکده نمی آیید ، من به محل شما می آیم تا آن را ببرم – اگر کوه به محمد نیامد ، محمد باید به کوه برود.

79. اگر نمی توانید آنها را شکست دهید ، به آنها بپیوندید.

اگر نمی توانید حریف خود را شکست دهید ، در کنار او برای منافع متقابل کار کنید.

مثال: ABC Pvt. آموزشی ویبولیتین پس از آنکه نتوانست سهم بازار را به رغم بازاریابی تهاجمی به دست آورد ، با رقیب خود همکاری کرد. اگر نمی توانید آنها را شکست دهید ، به آنها بپیوندید.

80. اگر با آتش بازی کنید ، می سوزانید.

اگر کاری خطرناک یا ماجراجویانه انجام دهید ، ممکن است آسیب ببینید.

مثال: اجرای حقه بازی های ابرقهرمانان فیلم در زندگی واقعی بازی با آتش است. ممکن است دچار سوختگی شوید

81. جهل سعادت است.

اگر چیزی را نمی دانید ، لازم نیست در مورد آن زحمت بکشید. به عبارت دیگر ، اگر از چیزی غافل باشید ، باعث ایجاد استرس در شما نمی شود. با این حال ، این ضرب المثل اغلب به صورت منفی استفاده می شود – جهل سعادت نیست.

مثال: من نمی دانستم که همسایه همسایه درگیر فعالیت های مجرمانه بوده است. گاهی جهل سعادت است.

82. ایمن بودن بهتر از تأسف است.

بهتر است محتاط باشید تا بعداً پشیمان نشوید.

مثال: هر بار که وارد ساختمان می شوید نباید از ناراحتی در بررسی امنیت شکایت کنید. امنیت بیشتر از افسوس خوردن بهتر است.

77. If the mountain won’t come to Muhammad, Muhammad must go to the mountain.

If things don’t turn the way you want them to, then adjust your way to suit those things.

Example: I need that book for completing my assignment. If you aren’t coming to the college tomorrow, I’ll come to your place to take it – if the mountain won’t come to Muhammad, Muhammad must go to the mountain.

78. If wishes were horses, beggars would ride.

If things were to happen by just wishing them, even the poorest will have everything they want.

Example: X: I want to be in a job that would pay me a million dollars a year. Y: If wishes were horses, beggars would ride. Stop fooling yourself and work hard towards your goal.

78. اگر آرزوها اسب بودند ، متکدیان سوار می شدند.

اگر همه چیز فقط با آرزوی آنها اتفاق بیفتد ، حتی فقیرترین افراد هر آنچه را که می خواهند خواهند داشت.

مثال: X: من می خواهم در شغلی باشم که سالانه یک میلیون دلار به من دستمزد می دهد. Y: اگر آرزوها اسب بودند ، متکدیان سوار می شدند. خود را گول نزنید و برای رسیدن به هدفتان سخت تلاش کنید.

 

79. If you can’t beat them, join them.

If you can’t beat your opponent, then work alongside them for mutual benefit.

Example: ABC Pvt. Ltd. has struck partnership with its competitor after it failed to gain market share despite aggressive marketing. If you can’t beat them, join them.

80. If you play with fire, you’ll get burned.

If you do something dangerous or adventurous, you may get harmed.

Example: Enacting the stunts of movie superheroes in real life is playing with fire. You may get burned.

81. Ignorance is bliss.

If you don’t know about something, you don’t need to bother about it. In other words, if you’re unaware of something, it won’t cause you stress. This proverb, however, is often used in negative way – ignorance is not bliss.

Example: I didn’t know that the neighbor next door was involved in criminal activities. Sometimes, ignorance is bliss.

82. It’s better to be safe than sorry.

It’s better to be cautious than regret later.

Example: One shouldn’t complain about the inconvenience of security check each time you enter the building. It’s better to be safe than sorry.

83. It’s easy to be wise after the event.

It is easy to understand what you could have done to prevent something bad from happening after it has happened.

Example: I would have never bought an apartment if I had known that the land on which it has been built is disputed. Well, it’s easy to be wise after the event.

 

83. عاقل بودن پس از رویداد آسان است.

به راحتی می توان فهمید که برای پیشگیری از وقوع اتفاق بد بعد از وقوع آن ، چه کاری می توانستید انجام دهید.

مثال: اگر می دانستم زمینی که در آن ساخته شده است مورد مناقشه است ، هرگز آپارتمان نمی خریدم. خوب ، عاقل بودن پس از رویداد آسان است.

84. It’s never too late to mend.

It’s never too late to change your wrong ways or habits.

Example: X: I still miss my best friend, but it’s been a year since our fight and we haven’t spoken to each other since. Y: Well, it’s never too late to mend; why don’t you call him up and apologize?

85. It’s not over till it’s over.

Till the event has completely played, you’re still in with a chance to succeed.

Example: Jo-Wilfried Tsonga came back from two sets down at Wimbledon to pull off a miraculous win. That’s why they say it’s not over till it’s over.

86. It’s no use crying over spilt milk.

There is no point in staying upset over a mistake because you can’t undo what has happened.

Example: X: He is feeling terrible for accidently elbowing the flower pot from the window. Y: It’s broken now. It’s no use crying over spilt milk.

87. It takes two to make a quarrel.

An argument of quarrel is not one person’s fault.

Example: X: Why are you always so quarrelsome? Y: I’m not the only person involved. It takes two to make a quarrel.

88. It takes two to tango.

Where two parties are involved in a situation, fault usually lies with both if things go wrong. Rarely can one party be blamed entirely.

Example: This deal won’t go through unless you too are willing to compromise. It takes two to tango, after all.

89. Keep your mouth shut and your eyes open.

Speak only when necessary and remain alert and observant at all times.

Example: We’re in a hostile territory. So, to avoid problems, keep your mouth shut and your eyes open.

90. Laughter is the best medicine.

Thinking positively and laughing will help you to feel better.

Example: I think the best thing for you right now would be to spend some time with people you can joke around with. Laughter is the best medicine, after all.

91. Learn to walk before you run.

Learn basic skills first before venturing into complex things.

Example: X: I want to submit my first article to Fortune magazine for publication. Y: I think you should aim for smaller publications to start with. You should learn to walk before you run.

92. Let sleeping dogs lie.

Don’t talk about a bad situation people have forgotten and that could unnecessarily create problem in the present.

Example: X: Should I ask the professor if he is upset about my late submission of the assignment? Y: If he hasn’t said anything, then don’t bring forth the topic – let sleeping dogs lie.

93. Life begins at forty.

A person truly starts enjoying life after forty as a result of accumulated skills and wisdom.

Example: X: I’m turning 40 next month. Y: You look glum. You should instead be cheerful, after all life begins at forty.

94. Lightning never strikes twice in the same place.

Misfortune does not occur twice in the same way to the same person.

Example: X: I don’t want to take this route, because I was robbed the last time I traveled on this route. Y: Don’t worry, lightning never strikes twice in the same place.

95. Look before you leap.

Consider all consequences before taking an action, especially when you can’t retract.

Example: X: I’m planning to pursue an MBA. Y: It’s an expensive degree and, moreover, you’ll be out of work for two years. I would say look before you leap.

96. Make hay while the sun shines.

Make the most of favorable conditions till they last.

Example: I got plenty of referral traffic to my website from Facebook in its initial years. I made hay while the sun shone. Later on they changed their algorithm, after which the traffic dried.

97. Money doesn’t grow on trees.

Spend money carefully because it’s limited. You can’t grow it on trees and replenish.

Example: I’m surprised that you spent your entire month’s salary on a frivolous gadget. Well, money doesn’t grow on trees.

98. Money talks.

Money gives one power and influence.

Example: I don’t have access to many people like he has, after all he is a scion of a rich family. Money talks, you know.

99. Necessity is the mother of invention.

A need or problem forces people to come up with innovative solutions.

Example: In some parts of the world, farmers use washing machine to clean potatoes in large volumes. Necessity, after all, is the mother of invention.

100. Never put off until tomorrow what you can do today.

Don’t delay doing something if you can do it immediately.

Example: X: I’m done with most of my assignment, but I’ll pick the remaining part on Monday. Y: Why don’t you complete it now? You’ll be more relieved and in a better state of mind. You shouldn’t put off until tomorrow what you can do today.

101. Never test the depth of water with both feet.

If you’re in water with both feet down, you risk being swept away by the currents. The message is: don’t put all your eggs in the same basket. Think twice before placing all your bets and investments on one thing.

Example: While applying to colleges, don’t limit yourself only to those with high cutoff marks. Never test the depth of the water with both feet.

102. No gain without pain.

It is necessary to suffer or work hard in order to succeed or make progress.

Example: You’ve to drastically reduce the time you spend on video games and TV if you want to get admission in a good college. No gain without pain.

103. No news is good news.

If you don’t receive any news about someone or something, it means that everything is fine and going normally.

Example: My daughter has been working in Australia for nearly five years now. At first I used to get worried when I didn’t hear from her, but now I know that no news is good news.

104. Once bitten twice shy.

You say this proverb when someone won’t do something a second time because they had bad experience the first time.

Example: I won’t try this drink, because last time I had a burning sensation in my throat. Once bitten twice shy, I guess.

105. One man’s junk is another man’s treasure.

What may seem to be junk to one person maybe valuable to another.

Example: I sold my 6-year-old laptop for little amount, but I’m sure the buyer will make hefty profit on it by refurbishing and selling it to someone else. One man’s junk is another man’s treasure, after all.

106. One shouldn’t miss forest for the trees.

Sometimes you get so focused on small details that you may miss the larger context.

Example: The marketers got so bogged down on creating the perfect ad campaign that they didn’t realize that the medium – Facebook – they wanted to use was no longer a viable option because of its recent algorithm updates.

107. Out of sight, out of mind.

If someone or something is not seen for a long time, it’ll be forgotten.

Example: Many celebrities find a way to appear in media because they know that out of sight is out of mind.

108. Pen is mightier than sword.

Thinking and writing have more influence on people and events than use of force.

Example: After the mass killings at the newspaper office, there is a protest which is happening in the city declaring support to the paper and proving that pen is mightier than sword.

109. People who live in glass houses shouldn’t throw stones at others.

People who have faults should not criticize other people for having the same faults.

Example: The main political party in the opposition has blamed the ruling party for giving tickets to people with dubious background in the upcoming elections. But the big question is: are they themselves clean on this count? People who live in glass houses shouldn’t throw stones at others.

110. Persuasion is better than force.

You can achieve better results through persuasion than through coercion.

Example: After many futile attempts by the government, farmers finally agreed to acquisition of their land on the promise of economic development of the area. That’s why it is said persuasion is better than force.

111. Practice makes perfect.

Doing something over and over makes one better at it.

Example: You can’t expect to master guitar in two months. You’ve to keep at it for several months, as practice makes perfect.

112. Practice what you preach.

Behave the way you encourage other people to behave.

Example: You keep telling us to go for a jog in the morning, but I wish you would practice what you preach.

113. Rome wasn’t built in a day.

Important work takes time to complete.

Example: You can’t expect her to finish such a complex project in a week. Rome wasn’t built in a day.

114. Silence is half consent.

If you don’t object to what someone says or does, you may be assumed to agree to some extent.

Example: He didn’t say anything to my proposal of going for a picnic on the weekend. I believe he is not saying ‘no’. Silence is half consent.

115. Slow and steady wins the race.

Slow and consistent work leads to better chance of success than quick work in spurts.

Example: X: I’ve built a strong vocabulary by learning a word a day for the last three years. Y: Mine has been much less even though I’ve had days when I polished off ten words. I guess slow and steady wins the race.

116. Still waters run deep.

If a person doesn’t speak much, it doesn’t mean they lack depth or are uninteresting.

Example: She is one of the smartest persons in the organization. She may not talk much, but still waters run deep.

117. Strike while the iron is hot.

Take advantage of an opportunity as soon as it comes along.

Example: I thought over the job offer I got way too long. Now it has been offered to someone else. I should have struck while the iron was hot.

118. The best-laid plans go astray.

Despite best preparations, things may not go your way.

Example: X: I had everything covered for this project, but now I’m told that the project can’t go ahead because the Company is planning an organizational restructuring. Y: Well, that’s unfortunate, but sometimes the best-laid plans go astray.

119. The end justifies the means.

A desired result is so important that any method, even a morally bad one, may be used to achieve it.

Example: He’s campaigning with illegal funds on the theory that if he wins the election the end will justify the means.

120. The harder you work, the luckier you get.

The harder you work, the more good ideas and chances you may make for yourself.

Example: Many think he got lucky in getting that fat contract, but few know he had been pursuing dozens of such contracts for several weeks – the harder you work, the luckier you get.

121. The grass is greener on the other side of the fence.

People are never satisfied with their own situation; they always think others have it better.

Example: X: When I see him post all those travel pictures on Instagram, I feel he has the perfect life. Y: It’s usually not like that in real life. I’m sure he too has his share of problems. I see your thought as grass being greener on the other side of the fence.

122. The proof of the pudding is in the eating.

You can only judge the quality of something after you have tried, used, or experienced it.

Example: X: Marketers have claimed that this weight loss diet produces strong results in just two months. Y: Well, I’ll reserve my opinion till I’ve tried it myself. After all, proof of pudding is in the eating.

123. There are more ways than one to skin a cat.

There is more than one way to reach the same goal.

Example: We can get around that by renting instead of buying the delivery van – there’s more than one way to skin a cat.

124. There is no time like the present.

The best time to do something is right now. So, act now.

Example: Don’t wait until New Year to change your bad habits. There’s no time like the present.

125. There is safety in numbers.

A group offers more protection than when you are on your own.

Example: Her parents won’t allow her to date but do let her go to parties, saying there’s safety in numbers.

126. The road to hell is paved with good intentions.

Good intentions do not matter if a person’s actions lead to bad outcomes.

Example: X: Well, I was only trying to be helpful by mixing those two acids. Y: But, it exploded the beaker. Well, the road to hell is paved with good intentions.

127. The show must go on.

A performance, event, etc., must continue even though there are problems.

Example: The chairman died yesterday but the show must go on.

128. The squeaky wheel gets the grease.

People who complain the most are the ones who get attention or what they want.

Example: If you’re not satisfied with the service at the hotel, then you should call up the manager there. The squeaky wheel gets the grease, after all.

129. Time and tide wait for no man.

You’ve no control over passage of time; it’ll keep slipping. So don’t procrastinate, don’t delay things.

Example: We need to hurry up or else we’ll miss the flight. Time and tide wait for no man.

130. Too many cooks spoil the broth.

When too many people work together on a project, the result is inferior.

Example: This proposal has received feedback from too many parliamentary committees, and that’s probably the reason why it lacks clear actionables. I’ve no doubt that too many cooks spoil the broth.

131. Two heads are better than one.

Two persons have a better chance to solve a problem than one.

Example: More startups have two cofounders than one. That’s because they very well understand that two heads are better than one.

132. Two wrongs don’t make a right.

You shouldn’t harm a person who has harmed you, even if you think that person deserves it.

Example: Just because he insulted you doesn’t mean it’s OK for you to start a rumor about him – two wrongs don’t make a right.

133. Watch the doughnut, and not the hole.

Focus on what you have and not on what you don’t.

Example: X: I’ve to submit the assignment next Monday, but I don’t have a clue on the topic. Y: Consult your friends. Consult books. Understand the topic. Watch the doughnut, and not the hole.

134. What goes around comes around.

If someone treats other people badly, he or she will eventually be treated badly by someone else.

Example: He tormented me back in high school, and now he has his own bully. What goes around comes around.

135. When in Rome, do as the Romans do.

When visiting a foreign land, follow the customs of local people.

Example: I don’t love cotton candy, but we are at a carnival. When in Rome, do as the Romans do, right?

136. When the going gets tough, the tough get going.

When conditions become difficult, strong people take action.

Example: I know you’re not used to climbing at such heights, but come on when the going gets tough, the tough get going.

137. Where there’s a will, there’s a way.

If you are determined enough, you can find a way to achieve what you want, even if it is difficult.

Example: He had little resources to start his business, but he eventually did through a small opening – blog. Where there’s a will, there’s a way.

138. Where there’s smoke there’s fire.

If there are rumors or signs that something is true so it must be at least partly true.

Example: X: Do you believe those rumors about the mayor? Y: Well, you know what they say, where there’s smoke, there’s fire.

139. Where one door shuts, another opens.

When you lose an opportunity to do one thing, an opportunity to do something else appears.

Example: X: I failed to get into my dream college. Y: Don’t worry, this has happened with many. I’m sure something better is waiting for you. Where one door shuts, another opens.

140. While the cat’s away, the mice will play.

Without supervision, people will do as they please, especially in disregarding or breaking rules.

Example: As soon as their parents left, the children invited all their friends over – when the cat’s away, you know.

141. You can catch more flies with honey than with vinegar.

It’s easier to win people to your side by persuasion and politeness than by confrontation and threats.

Example: X: The courier service has taken more time to deliver than they had promised. I want to take the issue up with them and get a refund. Y: I would suggest you deal with them politely. You can catch more flies with honey than with vinegar.

142. You can lead a horse to water but you can’t make it drink.

You can show people the way to do things, but you can’t force them to act.

Example: X: He has received all the resources one needs to start a business, but even after six months I don’t see anything happening. Y: Well, you can lead a horse to water but you can’t make it drink.

143. You can’t always get what you want.

Sometimes you may face disappointments in your pursuits or your wishes may not be fulfilled.

Example: X: I want a bike on my birthday. Y: Sorry, you can’t always get what you want.

144. You can’t fit a round peg in a square hole.

You can’t force someone into a role for which s/he is not suited.

Example: It took me a while, but I eventually understood that I was a round peg in a square hole in the firm. That’s why I quit for a better-fitting role.

145. You can’t have your cake and eat it too.

To have two things that one desires, but they’re normally impossible to get simultaneously.

Example: If you want more local services, you can’t expect to pay less tax. Well, you can’t have your cake and eat it.

146. You can’t make an omelette without breaking eggs.

It is hard to achieve something important without causing unpleasant effects.

Example: If I don’t slash people’s salaries, the company is going to go bankrupt. It’s unfortunate, but you can’t make an omelet without breaking eggs.

147. You can’t teach an old dog new tricks.

People who have long been used to doing things in a particular way will not abandon their habits.

Example: I bet you can’t get him to get up at 5 AM and go out for a walk. After all, you can’t teach an old dog new tricks.

148. You can’t unscramble a scrambled egg.

Some actions are irreversible.

Example: The spilt milk can’t be used. You can’t unscramble a scrambled egg.

149. You can’t win them all.

It is not possible to succeed at everything you do.

Example: I know you’re disappointed to not convert that interview, but you can’t win them all.

150. You show me the man and I’ll show you the rule.

Rules change depending on how influential or powerful the person likely to be affected by the rules is.

Example: X: He has been treated leniently by the police. Y: That’s why they say – you show me the man and I’ll show you the rule.