لوگو پروان آکادمی

 

زمان پرسشی حال استمراری ترکی :

در این مقاله زمان پرسشی حال استمراری ترکی را به شما آموزش میدهیم . در این مقاله سعی شده است با ذکر فرمول و مثال یادگیری این مبحث برای شما راحت تر باشد.با ما همراه باشید.

پیش نیاز این درس :

در مقاله پیشین ، زمان حال استمراری  ترکی را به شما آموزش دادیم اگر با این زمان آشنایی ندارید به شما توصیه میشود ابتدا این مقاله را مطالعه کنید تا این مبحث را بهتر درک کنید .

در ترکی چگونه سوال بپرسیم؟

اولین مبحثی که در سوالی کردن این زمان در ترکی بیان میشود سوالی کردن مثبت و منفی میباشد .

سوالی کردن مثبت زمان حال استمراری در ترکی استانبولی :

بن فعل + mu + yor  + ı  / u / ü / i +   پسوند شخصی

نکته : اما نکته ای که در این جا حائز اهمیت است این است که اگر اخرین حرف بن فعل صدا دار باشد باید آن را حذف کنیم.

بن فعل در ترکی :

همانطور که در مقاله های پیشین گفتیم برای بدست آوردن بن فعل کافیست mak / mek  را از اخر فعل حذف کنیم.تا بن فعل بدست بیاید.

فعل بن فل معنی
yazmak yaz نوشتن
yemek ye خوردن
gitmek git رفتن


همانطور که در درس
اصل تطابق آوایی ترکی توضیح دادیم برای اینکه هماهنگی بین حروف ایجاد شود باید از این اصل تبعیت کنیم.

پس برای سوالی کردن زمان حال استمراری به شکل مثبت با توجه به آخرین حرف صدا دار بن فعل،  به این شکل عمل میکنیم.

اگر آخرین حرف صدادار بن فعل ü / ö باشد اگر آخرین حرف صدادار بن فعلu/o     باشد اگر آخرین حرف صدادار بن فعل  e/ i باشد اگر آخرین حرف صدادار بن فعل  a /ı  باشد ضمیر
بن فعل +ü + yor + mu+ y +um بن فعل +u + yor + mu+y  +um بن فعل +i + yor + mu+y  +um بن فعل +ı + yor + mu +y+um ben
بن فعل +ü+ yor + mu +sun بن فعل +u + yor + mu +sun بن فعل +i+ yor + mu +sun بن فعل +ı + yor + mu +sun sen
بن فعل +ü + yor + mu بن فعل +u + yor + mu بن فعل +i + yor + mu بن فعل +ı + yor + mu o
بن فعل +ü + yor + mu +y +uz بن فعل +u+ yor + mu +y +uz بن فعل +i + yor + mu +y +uz بن فعل +ı + yor + mu +y +uz biz
بن فعل +ü + yor + mu +sunuz بن فعل +u + yor + mu +sunuz بن فعل +i+ yor + mu +sunuz بن فعل +ı + yor + mu +sunuz siz
بن فعل +ü  + yor + lar +mi بن فعل + u + yor + lar +mi بن فعل +i + yor + lar +mi بن فعل +ı + yor + lar +mi onlar

چگونه حالت سوالی استمراری ترکی بسازیم ؟

مثال :در این مثال فعل خواندن را صرف میکنیم.(okumak)

ابتدا بن فعل را با حذف mak  به دست می اوریم که میشود oku  .طبق نکته ای که گفتیم اگر اخرین حرف بن فعل صدا دار باشد آن را حذف میکنیم که میشود ok سپس طبق جدول بالا پیش میرویم.

حذف آخرین حرف صدا دار بن فعل فعل
ok oku okumak

در این مثال فعل oku  به حرف صدادار u ختم شده است پس طبق اصل تطابق آوایی از این جدول استفاده میکنیم.

معنی حالت پرشی مثبت اگر آخرین حرف صدادار بن فعل   u/ o   باشد ضمیر
میخوانم ؟ ok u yor mu y um بن فعل +u + yor + mu+y +um ben
میخوانی ؟ ok u yor mu sun بن فعل +u + yor + mu +sun sen
میخواند ؟ ok u yor mu بن فعل +u + yor + mu o
میخوانیم ؟ ok u yor mu y uz بن فعل +u+ yor + mu +y +uz biz
میخوانید؟ ok u yor mu sunuz بن فعل +u + yor + mu +sunuz siz
میخوانند ؟ ok u yor lar mi بن فعل + u + yor + lar +mi onlar

نکته : در اول شخص مفرد و اول شخص جمع به دلیل اینکه دو حرف صدا دار دکنار یکدیگر قرار نگیرند از y میانجی استفاده میکنیم ولی در کلمه تلفظ نمیشود.

نکته : در  سوم شخص جمع نیز استثنایی وجود داردکه  از شناسه mi استفاده میکنیم.

سوالی کردن منفی زمان حال استمراری در ترکی استانبولی :

حالا نوبت پرسیدن سوال به صورت منفی میباشد .مثلا (نمیخوانی ؟ نمیروی ؟ نمیخوابند ؟)

برای پرسیدن سوال به صورت منفی ابتدا بن فعل راه دست می آوریم و طبق فرمول زیر پیش میرویم .

بن فعل + mu + yor +  mı / mi / mu / mü  +پسوند شخصی

نکته : برای ساخت پرسشی منفی نیازی نیست حرف صدادار را از آخر بن فعل حذف کنیم.

اگر آخرین حرف صدادار بن فعل ü / ö باشد اگر آخرین حرف صدادار بن فعل   u/ o   باشد اگر آخرین حرف صدادار بن فعل  e/ i باشد اگر آخرین حرف صدادار بن فعل  a /ı  باشد ضمیر
بن فعل +mü + yor + mu+y +um بن فعل +mu + yor + mu+y +um بن فعل +mi + yor + mu +y+um بن فعل +mı + yor + mu +y+um ben
بن فعل +mü+ yor + mu +sun بن فعل +mu + yor + mu +sun بن فعل +mi+ yor + mu +sun بن فعل +mı + yor + mu +sun sen
بن فعل +mü + yor + mu بن فعل +mu + yor + mu بن فعل +mi + yor + mu بن فعل +mı + yor + mu o
بن فعل +mü + yor + mu +y +uz بن فعل +mu+ yor + mu +y +uz بن فعل +mi + yor + mu +y +uz بن فعل +mı + yor + mu +y +uz biz
بن فعل +mü + yor + mu +sunuz بن فعل +mu + yor + mu +sunuz بن فعل +mi+ yor + mu +sunuz بن فعل +mı + yor + mu +sunuz siz
بن فعل +mü  + yor + lar +mi بن فعل + mu + yor + lar +mi بن فعل +mi + yor + lar +mi بن فعل +mı + yor + lar +mi onlar

نکته : در اول شخص مفرد و اول شخص جمع برای اینکه دو حرف صدادار نمیتوانند درکنار یکدیگر قرار بگیرند از y میانجی استفاده میکنیم ولی تلفظ نمیشود

نکته : در سوم شخص جمع به استثنا از پسوند mi استفاده میکنیم

مثال : در این مثال فعل خواندن را صرف میکنیم.(okumak) که به فعل oku میشود.
معنی حالت پرشی مثبت اگر آخرین حرف صدادار بن فعل   u/ o   باشد ضمیر
نمیخوانم ؟ oku mu yor mu y um بن فعل +mu + yor + mu+y +um ben
نمیخوانی ؟ oku mu yor mu sun بن فعل +mu + yor + mu +sun sen
نمیخواند ؟ oku mu yor mu بن فعل +mu + yor + mu o
نمیخوانیم ؟ oku mu yor mu y uz بن فعل +mu+ yor + mu +y +uz biz
نمیخوانید؟ oku mu yor mu sunuz بن فعل +mu + yor + mu +sunuz siz
نمیخوانند ؟ oku mu yor lar mi بن فعل + mu + yor + lar +mi onlar

برای یادگیری زمان پرسشی حال استمراری ترکی نیاز به تمرین  و تکرار میباشد و سعی کنید با فعل های دیگر با استفاده از همین فرمول پیش بروید.تا بتوانیدروان و سریع فعل ها را بیان کنید.

درس های جلسه قبل آموزش ترکی استانبولی :
درس های جلسه بعد آموزش ترکی استانبولی :

آموزش های کاربردی :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *