لوگو پروان آکادمی

 

حال ساده در ترکی استانبولی :

حال ساده در ترکی به اتفاق هایی دلالت دارد که در زمان حال انجام میشود و معادل حال استمراری در زبان فارسی میباشد برای ساخت زمان حال ساده باید بن فعل را بدست آوریم سپس طبق فرمول هایی که در ادامه گفته شده است پیش برویم.

گرامر زمان حال ساده:

این زمان در ترکی معادل حال استمراری در زبان فارسی میباشد اما برای ساخت زمان حال استمراری در ترکی باید قواعد دیگری را رعایت کنیم که در صفحه زمان حال استمراری در ترکی استانبولی به صورت کامل توضیح دادیم.

ساخت زمان حال ساده:

برای ساخت زمان حال ساده باید به اخرین حرف صدادار بن فعل توجه کنیم که با توجه به آن برای ساخت این زمان 3 حالت داریم که عبارتند از :

بن فعل     +    ri  / rı   /  ru  / rü      +   پسوند شخصی

بن فعل  +  ar / er   +   پسوند شخصی

بن فعل    +  ır/ir/ur/ür     + پسوند شخصی


دوره مقدماتی آموزش ترکی استانبولی


بن فعل چیست ؟

برای به دست آوردن بن فعل در زبان ی کافیست mak  / mek را از آخر فعل حذف کنیم تا بن فعل را بدست آوریم.

مثال :

خواندن okumak oku
رفتن gitmek git
نوشتن yazmak yaz

حالا چه زمانی از کدام فرمول استفاده کنیم؟

  • زمانی که بن فعل آخرین حرف  صدادارش ،  حروف صدادار ، یعنی  ( a   e   o   u   i   ü   ö  )  باشد از فرمول زیر استفاده میکنیم.

بن فعل     +    ri  / rı   /  ru  / rü       +   پسوند شخصی

مثال :صرف فعل حال ساده okumak به معنی خواندن :

ابتدا با حذف mak بن فعل را به دست می اوریم. oku

میخوانم okurum میخوانیم okuruk
میخوانی okurun میخوانید okurunız
میخواند okur میخوانند okurular
  • زمانی که بن فعل اخرین حرفش بیصدا و تنها یک حرف صدادار دارند .مانند yaz، çiz، gül

بن فعل  +  ar / er   +   پسوند شخصی

مثال :صرف فعل gül در زمان حال ساده :

میخندم gülerim میخندیم gülerik
میخندی gülerisin میخندید güleriniz
میخندد güler میخندند güleriler
  • زمانی که اخرین بن فعل بیصدا و دارای چندین حرف صدادار باشد.مانند kullan و öğren و düşün

بن فعل    +  ır/ir/ur/ür     + پسوند شخصی

مثال : صرف فعل kullan  حال ساده:

استفاده میکنم kullanırım استفاده میکنیم kullanırık
استفاده میکنی kullanırısın استفاده میکنید kullanırınız
استفاده میکند kullanır استفاده میکنند kullanırlar

دوره پیشرفته آموزش ترکی استانبولی


صرف فعل حال ساده:

مینوشم içirim
مینویسم yazıarım
میخابم yaşarım
میروم giderim
می آیم gelerim

حال ساده :

پس همانطور که گفتیم زمان حال ساده به اعمالی دلالت دارد که در زمان حال انجام میشود و فرمول ساخت این زمان را طبق اصل تطابق آوایی به شما توضیح دادیم .

آموزش های بیشتر :

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *