لوگو پروان آکادمی

 

اعداد در ترکی استانبولی

برای اینکه بتوانید پول بشمارید یا سن خود را به یک میزبان یا دوست ترک خود بگویید لازم است که شمارس اعداد را به صورت ترکی بلد باشید.در این مقاله سعی داریم تا شما را با شمارش اعداد اشنا کنیم.با ما همراه باشید.

 

اعداد به چه گروه هایی تقسیم میشوند ؟

اعداد در زبان ترکی استانبولی به گروه های مشخصی تفسیم میشوند .

  • اعداد اصلی
  • اعداد ترتیبی
  • اعداد توزیعی
  • اعداد کسری

.از میان این گروه ها تنها اعداد توزیعی است که ویژه ی زبان ترکی استانبولی میباشد و باقی آنها در زبان فارسی نیز موجود است.

اعداد اصلی در ترکی استانبولی :

اعداد اصلی در ترکی استانبولی
عدد ترکی فارسی
1 Bir یک
2 iki دو
3 üç سه
4 dört چهار
5 beş پنج
6 alti شش
7 yedı هفت
8 sekiz هشت
9 dokuz نه
10 on ده
20 yirmi بیست
30 otuz سی
40 kırk چهل
50 elli پنجاه
60 atmış شصت
70 yetmış هفتاد
80 seksen هشتاد
90 doksan نود
100 yüz صد
1000 bin هزار
1000000 milyon میلیون

اعداد ترتیبی در ترکی استانبولی :

برای ساختناعداد ترتیبی از پسوندههای inci ، ıncı، üncü ، uncu  استفاده میشود بدین ترتیب که با توجه به قانون هماهنگی اصوات یکی از این پسوندها به عدد اصلی اضافه میشود و اگر ععد اصلی مختوم به مصوت باشد مصورت آغازین پسوند حذف میشود.

اعداد اصلی در ترکی استانبولی
ترکی فارسی
Birinci یکمین
ikinçi دومین
üçünçü سومین
dördüncü چهارمین
beşınci پنجمین
altinci ششمین
yedinci هفتمین
sekizinci هشتمین
dokuzcu نهمین
onuncu دهمین

اعداد توزیعی :

اعداد توزیعی با استفاده از پسوندهای er ، ar برای اعداد مختوم به صامت

اعدا توزیعی با استفده از پسوندهای şer ، şar  برای اعداد مختوم به مصوت ساخته میشوند.

مثال :

dokuzar beşer birer
onar altişar ikişer
on bırer yedişer uçer
yirmışer sekizer dörder

اعداد توزیعی که در زبان ترکی از راه تصریفی ساخته میشوند ، درزبان فارسی زا راه نحوی ساخته میشوند (با استفاده از کلمات نفری ، هرکدام و…

فارسی ترکی
نفری یک چای بیاورید Birer tane çay getirine
هرکدام ده لیره داریم Onar lıramız var
نفری سه تا قلم داریم üçer tane kalemimiz var

اعداد کسری :

در زبان ترکی برای بیان اعداد کسری ابتدا عدد مخرج که پسوند حالت جایگاهی da ،  de گرفته است گفته میشود و سپس صورت کسر بیان میشود.

مثال :

اعداد کسری در ترکی استانبولی

کلمه ی yüzde به معنای درصد نیز میباشد.

20% …… yüzde yirmi

100%……yüzde yüz

یادگیری اعداد درترکی استانبولی چه کمکی به ما میکند ؟

برای یادگیری زبان ترکی نیاز دارید تا همه مباحث ریز و درشت آن را یادبگیرید بخصوص اگر قصد خرید و سفر کردن به این منطقه رادارید باید بتوانید اعداد و ارقام را متوجه شده و بتوانید با فروشنده ارتباط برقرار کنید.

17 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *