لوگو پروان آکادمی

[vc_row css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-bottom%22%3A%220px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%220px%22%7D%7D”][vc_column css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%220px%22%2C%22margin-bottom%22%3A%220px%22%2C%22padding-bottom%22%3A%220px%22%7D%7D”][vc_column_text]


اصطلاحات کاربردی زبان انگلیسی


[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%220px%22%2C%22padding-top%22%3A%220px%22%7D%7D”][vc_column css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%220px%22%2C%22padding-top%22%3A%220px%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-radius%22%3A%221px%22%2C%22border-left-width%22%3A%221px%22%2C%22border-top-width%22%3A%221px%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%221px%22%2C%22border-right-width%22%3A%221px%22%2C%22border-color%22%3A%22%236e006e%22%7D%7D” width=”3/4″][vc_column_text]

اصطلاحات انگلیسی به فارسی :

یکی از راه های یادگیری زبان انگلیسی و یا هر زبان دیگری ،یادگیری اصطلاحات و عبارات پرکاربرد میباشد که در طی مکالمه روزانه به نسبت جمله ها و کلمه های دیگر به نسبت بیشتر استفاده میشود.دراین مقاله قصد داریم عبارات و اصطلاحات کاربردی زبان انگلیسی را به شما آموزش دهیم.با ما همراه باشید.

اصطلاحات انگلیسی با ترجمه فارسی :

1. A bad workman always blames his tools.
This proverb is used when someone blames the quality of their equipment or other external factors when they perform a task poorly.

1. یک کارگر بد همیشه ابزار خود را مقصر می داند.
این ضرب المثل زمانی به کار می رود که کسی کیفیت تجهیزات خود یا سایر عوامل بیرونی را در هنگام انجام وظیفه ضعیف مقصر می داند.

2. A bird in hand is worth two in the bush.
Things we already have are more valuable than what we hope to get.

2. یک پرنده در دست ارزش بیشتری از دو چرنده در بوته دارد.
چیزهایی که در حال حاضر داریم از آنچه که امیدواریم به دست بیاوریم با ارزش ترند.

3. Absence makes the heart grow fonder.

When people we love are not with us, we love them even more.

3. غیبت کسی باعث دلتنگی میشود.
وقتی افرادی که دوستشان داریم در کنار ما نیستند ، آنها را بیشتر دوست داریم.

4. A cat has nine lives.

Cat can survive seemingly fatal events.

4- گربه نه جان دارد.
گربه می تواند از حوادث به ظاهر مهلکی جان سالم به در ببرد.

5. A chain is only as strong as its weakest link.

One weak part will render the whole weak.

5- یک زنجیره فقط به اندازه ضعیف ترین حلقه آن محکم است.
یک قسمت ضعیف ، کل را ضعیف می کند.

6. Actions speak louder than words.

Actions are a better reflection of one’s character because it’s easy to say things, but difficult to act on them and follow through.

6. اقدامات بلندتر از کلمات صحبت می کنند.
کنش ها انعکاس بهتری از شخصیت فرد است زیرا گفتن آن آسان است ، اما عمل به آنها و پیگیری آن دشوار است.

7. A drowning man will clutch at a straw.
When someone is in a difficult situation, s/he will take any available opportunity to improve it.

7. یک مرد غرق در یک نی کلاچ خواهد شد.
وقتی کسی در وضعیت دشواری قرار دارد ، از هر فرصتی برای بهبود آن استفاده خواهد کرد.

8. Adversity and loss make a man wise.
We gain wisdom faster in difficult times than in prosperous times.

8. ناملایمات و از دست دادن انسان را عاقل می کند.
ما در اوقات دشوار سریعتر از خرد به دست می آوریم.

9. A fool and his money are soon parted.
Foolish people do not know how to hold on to their money.

9. یک احمق و پولش به زودی از هم جدا می شوند.
آدمهای احمق نمی دانند چگونه پول خود را نگه دارند.

10. A journey of thousand miles begins with a single step.
Howsoever big a task is, it starts with a small step.

10. سفر هزار مایل با یک قدم آغاز می شود.
هر کاری بزرگ باشد ، با یک قدم کوچک شروع می شود.

11. A leopard can’t/ doesn’t change its spots.

A person can’t change its innate character, especially bad.

11. یک پلنگ نمی تواند لکه های خود را تغییر دهد / نمی کند.

یک شخص نمی تواند شخصیت ذاتی آن را تغییر دهد ، به خصوص بد.

12. All good things come to an end.

Good experiences eventually come to an end.

12. همه چیزهای خوب به پایان می رسند.

تجربیات خوب سرانجام به پایان می رسند.

13. All’s well that ends well.

As long as the outcome is good, problems on the way don’t matter.

13. همه چیز خوب است که خوب تمام می شود.

تا زمانی که نتیجه خوب باشد ، مشکلات موجود مهم نیستند.

 

14. All that glitters is not gold.

Things that look good outwardly may not be as valuable or good.

14. تمام آنچه که برق می زند طلا نیست.

چیزهایی که از نظر ظاهری خوب به نظر می رسند ممکن است آنچنان ارزشمند یا خوب نباشند.

15. All’s fair in love and war.

One can break the rules of fair play under extenuating circumstances.

15. همه چیز در عشق و جنگ منصفانه است.

تحت شرایط تخفیف می توان قوانین بازی جوانمردانه را زیر پا گذاشت.

16. Always put your best foot forward.

Try as hard as you can or give your best.

16. همیشه بهترین پای خود را جلو بگذارید.

تا جایی که می توانید تلاش کنید یا بهترین تلاش خود را بکنید.

17. Among the blind the one-eyed man is king.

An incapable person can gain powerful position if others in the fray are even more incapable.

17. در میان نابینایان یک چشم یک نفر پادشاه است.

اگر دیگران ناتوان باشند ، یک فرد ناتوان می تواند موقعیت قدرتمندی کسب کند.

18. An apple a day keeps the doctor away.

Eating an apple a day will keep you healthy.

18. یک سیب در روز پزشک را دور نگه می دارد.

خوردن روزانه یک عدد سیب باعث سلامتی شما می شود.

19. An empty vessel makes much noise.

Foolish or stupid people are the most talkative.

19. یک ظرف خالی سر و صدای زیادی ایجاد می کند.

افراد احمق یا احمق بیشتر از همه حرف می زنند.

20. An idle brain is the devil’s workshop.

If you’ve nothing to do, you’ll likely think of mischief.

20. مغز بیکار کارگاه شیطان است.

اگر کاری برای انجام دادن ندارید ، احتمالاً به شیطنت فکر خواهید کرد.

21. An ounce of protection is worth a pound of cure.

A little precaution before a crisis hits is better than lot of firefighting afterwards.

21-محافظت از یک اونس  ارزش محافظت از یک پوند را دارد.

کمی احتیاط قبل از شروع بحران بهتر از آتش نشانی بعد از آن است.

22. A picture is worth a thousand words.

It is easier to show or explain something through a picture than through words.

22- یک عکس هزار کلمه ارزش دارد.

نشان دادن یا توضیح دادن چیزی از طریق تصویر آسان تر از کلمات است.

23. Appearances can be deceptive.

Outward appearance may not be what you believe them to be.

23. ظاهر می تواند فریبنده باشد.

ظاهر ممکن است آن چیزی نباشد که شما باور دارید.

 

24. A rolling stone gathers no moss.

A person who is always changing jobs and places has the advantage of less responsibilities, but also the disadvantage of no fixed place to live.

24. سنگ نورد خزه ای جمع نمی کند.

شخصی که همیشه در حال تغییر شغل و مکان است از مزایای مسئولیت کمتری برخوردار است ، اما از عدم وجود مکان ثابت برای زندگی نیز برخوردار است.

25. A ship in the harbor is safe, but that is not what a ship is for.

Get out of your comfort zone to grow and fulfill your potential.

[/vc_column_text][vc_cta h2=”دانلود پکیج خود آموز زبان انگلیسی از پایه” txt_align=”justify” style=”3d” color=”juicy-pink” use_custom_fonts_h2=”true” h2_link=”url:https%3A%2F%2Fparvanacademy.ir%2Fdownloads%2F%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4-%25d8%25a7%25d9%2586%25da%25af%25d9%2584%25db%258c%25d8%25b3%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25b2%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2585%25d8%25a8%25d8%25aa%25d8%25af%25db%258c%2F|title:%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86″][/vc_cta][vc_column_text]

25. کشتی در بندرگاه امن است ، اما این چیزی نیست که کشتی برای آن مناسب است.

برای رشد و تحقق توانایی های بالقوه خود ، از منطقه راحتی خود خارج شوید.

26. A stitch in time saves nine.

It’s better to deal with problems immediately rather than wait by when they worsen and become much bigger.

26. کوک به موقع موجب صرفه جویی در نه نفر می شود.

بهتر است بلافاصله با مشکلات کنار بیایید تا اینکه وقتی مشکلات بدتر و بزرگتر می شوند منتظر بمانید

27. As you sow, so you shall reap.

Your actions – good or bad – determine what you get.

27. همانطور که می کارید ، درو خواهید کرد.

اقدامات شما – خوب یا بد – تعیین می کند چه چیزی بدست می آورید

28. A thing begun is half done.

A good beginning makes it easier to accomplish the rest of the project.

28. کار آغاز شده نیمی از کار است.

یک شروع خوب ، انجام بقیه پروژه را آسان تر می کند.

29. Barking dogs seldom bite.

People who appear threatening rarely do harm.

29. سگهایی که پارس میکنند به ندرت گاز می گیرند.

افرادی که تهدید به نظر می رسند به ندرت آسیب می رسانند.

30. Be slow in choosing, but slower in changing.

Choose things or people after proper diligence, but once you choose, stick for long.

30. در انتخاب کند باشید ، اما در تغییر کندتر باشید.

بعد از دقت کافی ، چیزها یا افراد را انتخاب کنید ، اما وقتی انتخاب کردید ، مدت طولانی بچسبید.

31. Beauty is in the eye of the beholder.

What may seem beautiful to one person may not seem to another.

31. زیبایی در چشم بیننده است.

آنچه ممکن است از نظر شخصی زیبا به نظر برسد ممکن است از نظر شخص دیگر به نظر نرسد.

32. Beauty is only skin deep.

A person’s character, intellect, and other inner qualities are more important than his/ her physical beauty.

32. زیبایی فقط در پوست عمیق است.

شخصیت ، عقل و سایر خصوصیات درونی فرد از زیبایی ظاهری وی مهمتر است.

33. Beggars can’t be choosers.

People who depend on the generosity of others can’t pick & choose things as per their liking. They’ve to accept what is given to them.

33. متکدیان نمی توانند انتخاب کننده باشند.

افرادی که به سخاوت دیگران بستگی دارند ، نمی توانند چیزهای مورد علاقه خود را انتخاب و انتخاب کنند. آنها باید آنچه را که به آنها داده شده است بپذیرند.

34. Best things in life are free.

The most valuable things are often free.

34. بهترین چیزهای زندگی رایگان است.

با ارزش ترین چیزها اغلب رایگان هستند.

35. Better late than never.

It is better to get something (you desire) late than get it never.

35. بهتر است دیر از هرگز.

بهتر است چیزی را دیر به دست آورید تا اینکه هرگز به دست آورید.

36. Better to be poor and healthy rather than rich and sick.

Good health is more important than money.

36. بهتر است فقیر و سالم باشید تا ثروتمند و بیمار.

سلامتی مهمتر از پول است.

 

37. Better to wear out than to rust out.

It is better to remain active than to be idle (used mainly for old people)

37. فرسودگی بهتر از زنگ زدگی است.

بهتر است فعال بمانیم تا بیکار (عمدتا برای افراد مسن استفاده می شود)

38. Blood is thicker than water.

Relationships with family (or blood relatives) is stronger than other relationships.

38. خون ضخیم تر از آب است.

روابط با خانواده (یا خویشاوندان) نسبت به سایر روابط قویتر است.

39. Cleanliness is next to Godliness.

Cleanliness is a sign of goodness, a great virtue.

39. نظافت در كنار خداپسندي است.

نظافت نشانه خوبی است ، یک فضیلت بزرگ است.

40. Clothes do not make the man.

A person’s character can’t be judged by his/ her clothing and outward appearance.

40. لباس مرد را نمی سازد.

شخصیت یک شخص را نمی توان با توجه به لباس و ظاهر او قضاوت کرد.

41. Cowards die many times before their deaths.

Cowards suffer the feared effects of death many times over in their lives.

41. ترسوها قبل از مرگ بارها می میرند.

ترسوها در زندگی خود بارها و بارها از ترس مرگ رنج می برند.

42. Cross the stream where it is shallowest.

To do things in the easiest possible way.

42. از جوی که کم عمق است عبور کنید.

انجام کارها به ساده ترین شکل ممکن.

43. Curiosity killed the cat.

Enquiring into others’ work can be dangerous. One should mind own business.

43. کنجکاوی گربه را کشت.

سوال از کار دیگران می تواند خطرناک باشد. باید به فکر تجارت خود بود.

44. Curses, like chickens, come home to roost.

The consequences of doing wrong always catch up with the wrongdoer.

44. نفرین ها ، مانند مرغ ها ، به خانه می آیند تا بزند.

عواقب انجام کار اشتباه همیشه با فرد خاطی درگیر می شود.

 

45. Discretion is the better part of valor.

It is wise to be careful and not show unnecessary bravery.

45. اختیار قسمت بهتری از شجاعت است.

این عاقلانه است که مراقب باشید و شجاعت بی مورد نشان ندهید.

46. Don’t bite off more than you can chew.

Don’t take more responsibility than you can handle.

46. ​​بیشتر از حد جویدن نیش نزنید.

مسئولیت بیش از توان خود را بر عهده نگیرید.

47. Don’t bite the hand that feeds you.

Don’t act badly toward the person who has helped you or from whom you derive some benefits, for you may lose those benefits in future.

47. دستی را که به شما غذا می دهد گاز نگیرید.

نسبت به شخصی که به شما کمک کرده یا از او برخی مزایا می گیرید بد عمل نکنید زیرا ممکن است در آینده این مزایا را از دست دهید.

 

48. Don’t blow your own trumpet.

You should avoid proudly talking of your achievements and success in front of others.

48. شیپور خود را نزنید.

شما باید با افتخار از موفقیت و موفقیت خود در مقابل دیگران صحبت نکنید.

49. Don’t cast pearls before swine.

Don’t offer something valuable to someone who doesn’t value it.

49. مرواریدها را قبل از خوک نریزید.

چیزی ارزشمند را به شخصی که ارزش آن را ندارد پیشنهاد نکنید.

50. Don’t count your chickens before they hatch.

Don’t make plans based on future events that may not happen at all.

50. قبل از جوجه ریزی جوجه های خود را حساب نکنید.

بر اساس رویدادهای آینده که ممکن است اصلاً اتفاق نیفتند ، برنامه ریزی نکنید.[/vc_column_text][vc_cta h2=”آموزش زبان انگلیسی از ابتدا” txt_align=”justify” style=”3d” color=”green” use_custom_fonts_h2=”true” h2_link=”url:https%3A%2F%2Fparvanacademy.ir%2Fdownloads%2F%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4-%25d8%25a7%25d9%2586%25da%25af%25d9%2584%25db%258c%25d8%25b3%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25b2%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2585%25d8%25a8%25d8%25aa%25d8%25af%25db%258c%2F|title:%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%AF%DB%8C%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86″][/vc_cta][vc_column_text]

اصطلاحات انگلیسی روزمره :

اصطلاحات روزانه به انگلیسی
سلام Hello
خوبی are you well?
حالت چطوره ؟ how are you ?
خوبی ؟ are you well ?
خوبم I am fine
کجا میروی ؟ where are you going ?
سرکار هستم I’m at work
مراقب خودت باش take care
روز بخیر good day
عصربخیر good afternoon
شب بخیر Good Night
گرسنه ام I’m hungry
سیرم I’m full
ناهار خوردم I had lunch
درس دارم I have a lesson
ساعت چند میروی ؟ What time do you go?

اصطلاحات انگلیسی برای تبریک تولد :

I want you to know you are all these stars

No one likes Negato as much as I do

Your birthday is full of welcome light stars

Although it is of no use remotely

دلم میخواد بدونی تو این همه ستاره

هیچ کی اندازه ی من نگاتو دوست نداره

تولدت پر از نور خوش اومدی ستاره

اگرچه از راه دور هیچ فایده ای نداره

 

I always believe in the sanctity of your eyes. Who painted your eyes?

When else can the universe create like you? An angel only in the form of a human

I can simply say happy birthday

همیشه به قداست چشمهای تو ایمان دارم چه کسی چشمهای تو را رنگ کرده است

چه وقت دیگر گیتی تواند چون تویی خلق کند؟فرشته ای فقط در قالب یک انسان

فقط ساده می توانم بگویم تولدت مبارک

 

The earth gave that flower to fate

And he wrote that flower in my heart

So that the empty garden of my heart is the place of a flower

Happy Jasmine Flower

زمین اون گل رو به دست سرنوشت داد

و سر نوشت اون گل رو تو قلب من کاشت

تا باغچه خالی قلبم جایگاه یک گل باشد

گل یاسمنم تولدت مبارک

 

Your birthday is the best day of my life, the day you started living with your heart beating fast and your name grew in my heart.
Happy birthday my best

روز تولدت بهترین روز عمرم است روزی که باتپش های تند تندقلبت شروع به زندگی کردی و نام تو درقلبم رویید.
بهترینم تولدت مبارک

لینک های مرتبط :

آموزش زبان انگلیسی مبتدی بزرگسال تا پیشرفته[/vc_column_text][/vc_column][vc_column css=”%7B%22default%22%3A%7B%22box-shadow-h-offset%22%3A%222px%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%222px%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%222px%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%222px%22%7D%7D” width=”1/4″][us_grid orderby=”rand” items_layout=”blog_9″ columns=”1″][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%220px%22%2C%22padding-top%22%3A%220px%22%7D%7D”][vc_column css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%220px%22%2C%22padding-top%22%3A%220px%22%2C%22box-shadow-h-offset%22%3A%225px%22%2C%22box-shadow-v-offset%22%3A%225px%22%2C%22box-shadow-blur%22%3A%225px%22%2C%22box-shadow-spread%22%3A%225px%22%2C%22box-shadow-color%22%3A%22%23999999%22%7D%7D”][vc_empty_space][us_grid post_type=”download” taxonomy_download_category=”%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4,teaching-english” items_quantity=”5″ items_layout=”blog_9″ columns=”5″][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *